ข้อบัญญัติ งบประมาณ

Displaying 1-5 of 6 results.
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565.PDF
1.ข้อมูลเบื้องต้น.pdf
2.คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบปรพมาณ พ.ศ. 2565.pdf
3.คำแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565.PDF
4.คำแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565.pdf
5.คำแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565.pdf
6.ส่วนที่ 2 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565.pdf
7.บันทึกหลักการและเหตุผล.pdf
8.รายจ่ายตามงานแฃะงบรายจ่าย.pdf
9.ข้อบัญัติงบประมาณ.pdf
10.รายงานประมาณการรายรับ.pdf
11.รายงานรายละเอียดงบประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป.pdf
12.รายงานประมาณการรายจ่าย.pdf
13.ายงานรายละเอียดงบประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป.pdf
14.ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565.pdf
2.คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบปรพมาณ พ.ศ. 2565.pdf
3.คำแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565.PDF
4.คำแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565.pdf
5.คำแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565.pdf
6.ส่วนที่ 2 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565.pdf