นโยบายและแผน

นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น

1. ดำเนินการพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  ประกอบด้วย

        - พัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและส่งเสริมการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ

        - การสร้างและส่งเสริมศักยภาพทางการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

        - การพัฒนาส่งเสริม สนับสนุนการเผยแพร่คุณธรรมทางศาสนา  การเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

    2. ดำเนินการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ประกอบด้วย

        - การพัฒนา ส่งเสริม และฝึกอบรมอาชีพให้ชุมชนภายในตำบล

        - การส่งเสริม และสนับสนุนการพัฒนาด้านเศรษฐกิจพอเพียง

3. ดำเนินการพัฒนาด้านสังคม ประกอบด้วย

        - การส่งเสริมสนับสนุนกีฬาและกิจกรรมนันทนาการ

        - การส่งเสริม สนับสนุนกิจการสาธารณสุข

        - การส่งเสริมการแก้ไข ป้องกัน และต่อต้านยาเสพติด

        - การส่งเสริม สนับสนุน งานสวัสดิการสังคม  การสังคมสงเคราะห์

4. ดำเนินการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว ประกอบด้วย

        - การพัฒนาส่งเสริม สนับสนุน การดูแลและรักษาป้องกันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

        - ส่งเสริมการบำรุงรักษาแม่น้ำ ลำคลอง แหล่งน้ำต่างๆ และแนวทางการป้องกันน้ำท่วมและน้ำเสีย

        - การพัฒนาการดูแลรักษาที่สาธารณะในชุมชน

5. ดำเนินการพัฒนาด้านบริหารจัดการที่ดี ประกอบด้วย

        - การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น และส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

        - ส่งเสริมสวัสดิการแก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง

        - ส่งเสริมการปรับปรุงและพัฒนารายได้

6. ดำเนินการพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ ประกอบด้วย

        - การพัฒนาการก่อสร้าง ปรับปรุงบำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ และระบบบำบัดน้ำเสีย และซ่อมแซมปรับปรุงระบบ                   สาธารณูปโภค ที่ได้รับความเสียหายจากสาธารณภัย

        - การพัฒนาระบบจราจร ระบบไฟฟ้า และระบบประปา

        - การพัฒนาแหล่งน้ำ คูคลอง และระบบชลประทาน เพื่อการอุปโภค การเกษตร และอื่นๆ