บุคลากร

คณะผู้บริหาร
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า
สำนักงานปลัด อบต.
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วยตรวจสอบภายใน
แผนผังโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า