ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อขององค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี 2564

1 เมษายน 2564
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อขององค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า ร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี 2564 (Integrity and transparency assessment : ITA 2021)

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง