ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ....

19 กุมภาพันธ์ 2564
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า ได้ดำเนินการจัดทำร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า เรื่องกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เนื่องจากข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า เรื่องกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2556 ที่ใช้บังคับในพื้นที่ตำบลลานตากฟ้าได้บังคับใช้มาเป็นเวลานานและไม่สอดคล้องกับสภาวะปัจจุบัน

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับพังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.2558 ขอประกาศให้ประชาชนและผู้ประกอบกิจการในพื้นที่ทราบ และสามารถร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างข้อบัญญัติดังกล่าวฯ โดยสามารถแสดงความคิดเห็นได้ ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน / ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า ตั้งแต่วันที่ 19 - 25 กุมภาพันธ์ 2564

สามารถดาวน์โหลดเอกสารอสดงความคิดเห็น หัวข้อ ดาวน์โหลดเอกสาร


 

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง