ข่าวการเงิน

 ประเภท : งบทดลอง 2 กันยายน 2564 รายงานการเงิน ประจำเดือน สิงหาคม 2564
 ประเภท : งบทดลอง 2 สิงหาคม 2564 รายงานการเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม 2564
 ประเภท : งบทดลอง 2 กรกฎาคม 2564 รายงานการเงิน ประจำเดือน มิถุนายน 2564
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 2 กรกฎาคม 2564 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
 ประเภท : งบทดลอง 2 มิถุนายน 2564 รายงานการเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม 2564
 ประเภท : งบทดลอง 3 พฤษภาคม 2564 รายงานการเงิน ประจำเดือน เมษายน 2564
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 20 เมษายน 2564 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564
 ประเภท : งบทดลอง 5 เมษายน 2564 รายงานการเงิน ประจำเดือน มีนาคม 2564
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 15 มีนาคม 2564 รายงานแผนการใช้จ่ายเงิน ขององค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 3 ตั้งแต่เดือน เมษายน 2564 ถึงเดือน มิถุนายน 2564
 ประเภท : งบทดลอง 2 มีนาคม 2564 รายงานการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564