หัวข้อประเภทวันที่ประกาศ
ซื้อดื่มบรรจุแก้ว จำนวน ๑๐ ลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศเชิญชวน9 เมษายน 2564
ซื้อกรวยจราจร จำนวน ๒๕ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา9 เมษายน 2564
จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศราคากลาง9 เมษายน 2564
จ้างเหมาติดตั้งและเช่าเต็นท์ จำนวน ๒ หลัง เป็นระยะเวลา ๗ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง9 เมษายน 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมและปรับปรุงกล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ เลขรหัสพัสดุ ๔๗๙-๕๙-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา29 มีนาคม 2564