หัวข้อประเภทวันที่ประกาศ
จ้างเหมาทำป้ายไวนิล พร้อมโครงไม้ จำนวน ๒ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง17 พฤษภาคม 2564
ซื้อหินคลุก และลูกรัง เพื่อใช้ในการซ่อมแซมถนนหมู่ที่ ๒ ภายในตำบลลานตากฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง14 พฤษภาคม 2564
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๔ รายการ เพื่อใช้ดำเนินการป้องกัน ควบคุม การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศราคากลาง30 เมษายน 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ เพื่อใช้ดำเนินการป้องกัน ควบคุม การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง30 เมษายน 2564
จ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ เลขทะเบียน ๘๗-๐๙๗๒ นฐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศราคากลาง28 เมษายน 2564