หัวข้อประเภทวันที่ประกาศ
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง11 มิถุนายน 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ตามโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง8 มิถุนายน 2564
ซื้อธงตราสัญลักษณ์ (สท) จำนวน ๕๐ ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศราคากลาง5 มิถุนายน 2564
จ้างเหมาผูกผ้า ประดับอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้าและโต๊ะลงนามถวายพระพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง5 มิถุนายน 2564
ซื้อดินผสมปุ๋ยปลูกต้นไม้ จำนวน ๕๐ ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศราคากลาง31 พฤษภาคม 2564