หัวข้อประเภทวันที่ประกาศ
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองบางสะบ้า จุดเริ่มต้นจากถนนสาย นฐ 5053-คลองบางสะบ้า หมู่ที่ 3 พร้อมฝังท่อระบายน้ำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง15 กรกฎาคม 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ จำนวน 7 รายการ เพื่อใช้ในการดำเนินการป้องกัน ควบคุม การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่ตำบลลานตากฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง13 กรกฎาคม 2564
จ้างทำป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง30 มิถุนายน 2564
ซื้อดวงตราไปรษณียากร โดยวิธีเฉพาะเจาะจงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง24 มิถุนายน 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๖ รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศเชิญชวน23 มิถุนายน 2564