สำนักงานปลัด อบต.

พนักงานจ้างทั่วไป

จันทร์เพ็ญ ชั่งอิน


อังคณา ยอดคำดี


สกุลรัตน์ สุขาบูรณ์


ชิษณุชา เหล็กกล้า


สำราญ บุญยิ้ม


ชาตรี พูนนายม


วันเพ็ญ สุดเสน่หา


นายธงชัย เสนาะคำ