สำนักงานปลัด อบต.

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นางสาวณัฏฐ์ณิชา สุวรรณประทีป