สำนักงานปลัด อบต.

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นางสาวสุดารัตน์ กำจรกิตติคุณ