สำนักงานปลัด อบต.

หัวหน้าสำนักปลัด อบต.

นางสาวพรศรี วิไล