ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศจำนวน3 เครื่องของกองช่างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง