ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า หมู่ที่ 4 ตำบลลานตากฟ้า

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง