สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม2563

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง