ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำเชื้อเพลิงและหล่อลื่นเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองคลังประจำปีงบประมาณ2564โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง