ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำคู่มือแนวทางการปฎิบัติงานชุดปฎิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวน50เล่มและจัดทำใบประกาศจำนวน50ใบโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง