ประกาศผู็ชนะการเสนอราคาซื้อแก๊สหุงต้มขนาด15กิโลกรัมจำนวน5ถังและแก๊สหุงต้มขนาด48กิโลกรัมจำนวน2ถังโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง