ขอเชิญชวนบุคคลทั่วไปร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

องค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า ขอเชิญชวนบุคคลทั่วไป ผู้มาติดต่อ ผู้มารับบริการ

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า

โดยสามารถเข้าไปประเมินแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (แบบ EIT) ต่อการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า

โดยเป็นการตอบแบบสอบถามใน 3 ตัวชี้วัด

ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม 2563

โดยท่านสามารถทำการประเมินผ่าน

https://itas.nacc.go.th/go/eit/smxek8

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง