ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียนและยื่นรับคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ และการขอรับเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ ในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!