ระเบียบการใช้น้ำประปา

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์

ระเบียบการใช้น้ำประปา

องค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า

อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

 

หมวด 3

อัตราค่าน้ำประปาและการเก็บเงิน

 

ข้อ 19 . ผู้รับการใช้น้ำประปาจะต้องชำระค่าน้ำประปาและค่าธรรมเนียมต่างๆเมื่อพนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้าได้นำใบเสร็จมารับชำระเงินหากไม่ชำระจะต้องนำค่าประปาและคาธรรมเนียมต่างๆไปชำระ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้าภายใน 3 วันทำการของทางราชการนับแต่วันที่พนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้าได้นำใบเสร็จไปขอชำระเงิน

 

หมวดที่ 4

ว่าด้วยการทั่วไป

 

ข้อ 20. เมื่อผู้ใช้น้ำเลิกใช้น้ำหรือย้ายที่อยู่หรือให้ผู้อื่นจะต้องแจ้งให้องค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้าทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วัน และต้องชำระหนี้สินและค่าธรรมเนียมต่างๆให้เรียบร้อยก่อนด้วย

 

ข้อ 21. ผู้ที่เข้ามาอยู่ใหม่ในบ้านนั้นต้องแจ้งความจำนงขอรับใช้น้ำประปาเป็นลายลักษณ์อักษรต่อองค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้าก่อนเข้าอยู่ล่วงหน้า 7 วัน ถ้ามิได้แจ้งต้องรับผิดชอบสำรองหนี้ที่คนเก่าค้างอยู่

 

ข้อ 22. สถานที่ใดที่เคยต่อท่อรับใช้น้ำอยู่แล้วแต่ได้เลิกใช้ไป ภายหลังมีผู้ขอรับใช้น้ำอีกผู้ขอจะต้องเสียค่าป่วยการในการติดตั้งมาตรวัดน้ำให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้าตามที่กำหนดไว้แล้ว หากมีหนี้สินเดิมค้างอยู่ต้องชำระหนี้ให้เรียบร้อยด้วย

 

ข้อ 23. ผู้รับใช้น้ำรายใดถูกงดส่งน้ำเพราะไม่ชำระหนี้ที่ค้าง ภายหลังแสดงความจำนงขอใช้น้ำตามเดิมอีก ต้องชำระหนี้ที่ค้างให้เสร็จพร้อมค่าป่วยการในการติดตั้งมาตรวัดน้ำ จำนวน 100 บาท ด้วยทุกครั้งไป

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง