ข่าวการเงิน

Displaying 1-6 of 70 results.
 ประเภท : งบทดลอง 6 มกราคม 2563 ประกาศ เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562...
 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 30 ตุลาคม 2562 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบปร...
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 15 ตุลาคม 2562 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตั้งแต่เดือน 1 ตุลาคม 2561 ถึง...
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 10 กรกฎาคม 2562 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตั้งแต่เดือน 1 ตุลาคม 2561 ถึง...
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 14 มิถุนายน 2562 รายงานการใช้แผนการใช้จ่ายเงิน ขององค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ...
 ประเภท : งบทดลอง 1 พฤษภาคม 2562 รายงานการเเงิน ประจำเดือน เมษายน 2562...