ข่าวการเงิน

Displaying 1-6 of 89 results.
 ประเภท : งบทดลอง 5 พฤษภาคม 2563 ประกาสองค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า เรื่อง รายงานการเงิน ประจำเดือน เมษายน 2563...
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 8 เมษายน 2563 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึ...
 ประเภท : งบทดลอง 2 เมษายน 2563 รายงานการเเงิน ประจำเดือน มีนาคม 2563...
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 18 มีนาคม 2563 รายงานแผนการใช้จ่ายเงิน ขององค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาส...
 ประเภท : งบทดลอง 3 มีนาคม 2563 รายงานการเเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563...
 ประเภท : สถิติการเงิน 4 กุมภาพันธ์ 2563 รายงานการเงิน ประจำเดือน มกราคม 2563...