ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP


แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 1 ถึง 10 จากข้อมูล 21
หัวข้อวันที่ประกาศ
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองบางสะบ้า จุดเริ่มต้นจากถนนสาย นฐ 5053-คลองบางสะบ้า หมู่ที่ 3 พร้อมฝังท่อระบายน้ำ15 กรกฎาคม 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ จำนวน 7 รายการ เพื่อใช้ในการดำเนินการป้องกัน ควบคุม การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่ตำบลลานตากฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง13 กรกฎาคม 2564
จ้างทำป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30 มิถุนายน 2564
ซื้อดวงตราไปรษณียากร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24 มิถุนายน 2564
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23 มิถุนายน 2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๘ รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17 มิถุนายน 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11 มิถุนายน 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ตามโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง8 มิถุนายน 2564
จ้างเหมาผูกผ้า ประดับอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้าและโต๊ะลงนามถวายพระพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง5 มิถุนายน 2564
จ้างเหมาทำป้ายไวนิล ขนาด ๑.๒๐ x ๒.๔๐ เมตร จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28 พฤษภาคม 2564